Privatumo politika

 1. BENDRA INFORMACIJA

UAB ANDETA (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

UAB ANDETA rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas, todėl įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), mes užtikriname saugų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

Duomenų valdytojas: UAB ANDETA juridinio asmens kodas 302760713, buveinė Pramonės g. 16, Zavišonių k., Šalčininkų r., tel.: +370 659 51642, el. p.: ana.burinskaja@gmail.com.

III. PRIŽIŪRINČIOSIOS INSTITUCIJOS

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse / socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir / ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų svetainę(-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR arba Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 1. KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME? KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Renkame tiesiogiai Jūsų pateikiamą informaciją:

Mūsų svetainės ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pavyzdžiui, svetainėje www.kurogranules.lt Jūs turite galimybę pateikti mums užklausas, taip pat užsisakyti konkrečias prekes, todėl šiems tikslams prašome Jūsų pateikti tam tikrą informaciją apie save.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas:

 

Elektroninės prekybos vykdymas. Interneto svetainėje sudaroma galimybė įsigyti mūsų įmonės prekes per elektroninę parduotuvę (https://www.kurogranules.lt/uzsakymas/), nesukuriant tam atskiros paskyros.

Tikslu įvykdyti Jūsų užsakymą bei pristatyti įsigytas prekes (sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu), Duomenų valdytojas tvarko šią Jūsų pateiktą informaciją:

 • vardą;
 • pavardę;
 • adresą;
 • elektroninį paštą;
 • telefono numerį;
 • atlikto užsakymo datą ir laiką.

Pateikti asmens duomenys bus saugomi 3 metus nuo įvykdyto užsakymo.

Klientų užklausų administravimas. Interneto svetainėje sudaroma galimybė susisiekti su Duomenų valdytoju užpildant paklausimo formą (https://www.kurogranules.lt/uzsakymas/) bei kreipiantis interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais.

Tikslu atsakyti į Jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindami teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Duomenų valdytojas tvarko šią Jūsų pateiktą informaciją:

 • paklausimą siunčiant per kontaktinę formą, tvarkomas vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, paklausimo turinys. Nenurodę šios informacijos, negalėsite su mumis susisiekti pateikdami paklausimą per kontaktinę formą. Šiuo atveju taip pat tvarkoma paklausimo gavimo data, laikas;
 • paklausimą siunčiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Duomenų valdytojo atstovu turinys, taip pat kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate patys.

Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolimesnis Jūsų bei Duomenų valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Duomenų valdytojo teisių įgyvendinimą.

 1. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Mes atskleisime Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pavyzdžiui, įmonei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pavyzdžiui, gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją;
 • galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Atvejai, kai mes perduosime informaciją:

 • Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu.
 1. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

VII. JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

VIII. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 1. SLAPUKAI, SIGNALAI IR PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pvz., pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

 

Slapuko naudojimo vieta

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Naudojami duomenys

Galiojimo laikas

Pradinis

__cfduid

Identifikuoja saugų svetainės srautą

 

1 metai

Pradinis

language

Išsaugo vartotojo pasirinktą svetainės kalbą

 

29 dienos

Pradinis

PHPSESSID

Išsaugo vartotojo prisijungimo būseną naršymo svetainėje metu

 

prisijungimas

Pradinis

_dc_gtm_UA-#

Valdo Google Tag Manager skripto paleidimą

 

prisijungimas

Pradinis

_ga

Išsaugo unikalų ID, kuris naudojamas statistinių duomenų, kaip lankytojas naršo svetainėje, sukūrimui

 

2 metai

Pradinis

_gid

Išsaugo unikalų ID, kuris naudojamas statistinių duomenų, kaip lankytojas naršo svetainėje, sukūrimui

 

prisijungimas

Pradinis

0

 

 

prisijungimas

Pradinis

ads/ga-audiences

Susieja su svetainės lankytojais, kurie gali būti konvertuojami į pirkėjus

 

prisijungimas

Pradinis

cid

Optimizuoja reklaminių pranešimų rodymą

 

2 mėnesiai

Pradinis

collect

Siunčia Google Analytics duomenis apie vartotojo naudojamą įrenginį ir elgseną svetainėje

 

prisijungimas

Pradinis

fr

Pateikia vartotojui reklaminius pranešimus

 

3 mėnsesiai

Pradinis

GPS

Išsaugo unikalų mobiliųjų įrenginių ID, kad veiktų geografinis sekimas

 

prisijungimas

Pradinis

impression.php/#

Skaičiuoja apsilankymus svetainėse, kuriose yra mygtukas „prisjungti su Facebook“

 

prisijungimas

Pradinis

NID

Registrtruoja unikalius grįžtančių mobiliųjų įrenginių ID

 

6 mėnesiai

Pradinis

PREF

Renka statistiką, kaip vartotojai naudoja youtube video įrašus įvairiose svetainėse

 

8 mėnesiai

Pradinis

tr

 

 

prisijungimas

Pradinis

uid

 

 

2 mėnesiai

Pradinis

VISITOR_INFO1_LIVE

Matuoja vartotojo interneto greitį svetainėse, kuriuose yra patalpinti Youtube video įrašai

 

179 dienos

Pradinis

YSC

Išsaugo vartotojų unikalius ID, su inofrmacija, kokius video įrašus žiūrėjo

 

prisijungimas

Pradinis

currency

 

 

29 dienos

 

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos
 • slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie Jūsų poreikių.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 • būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti;
 • veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą;
 • funkciniai slapukai pagerina Jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip Jūsų vartotojo vardas.

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

 • administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai;
 • naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

*Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad UAB ANDETA valdomai „Facebook” paskyrai taikomos šio socialinio tinklo slapukų politika.

 1. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų: paštu: UAB ANDETA Pramonės g. 16, Zavišonių k., Šalčininkų r., telefonu: +370 659 51645 arba el. paštu: info@kurogranules.lt.

 1. SKUNDŲ PATEIKIMAS

Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PT, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir / ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia PT versija visada pateikiama svetainėje www.kurogranules.lt.